Python装饰器参数探究

1,617次阅读
没有评论

编写传参的装饰器

通常我们见到的简单装饰器这样的:

<span class="hljs-keyword">import</span> json
<span class="hljs-keyword">import</span> functools

<span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword">def</span> <span class="hljs-title">json_output</span><span class="hljs-params">(func)</span>:</span>
  <span class="hljs-decorator">@functools.wraps(decorated)</span>
  <span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword">def</span> <span class="hljs-title">inner</span><span class="hljs-params">(*args, **kwargs)</span>:</span>
    result = func(*args, **kwargs)
    <span class="hljs-keyword">return</span> json.dumps(result)
  <span class="hljs-keyword">return</span> inner

<span class="hljs-decorator">@json_output</span>
<span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword">def</span> <span class="hljs-title">f</span><span class="hljs-params">()</span>:</span>
  <span class="hljs-keyword">return</span> {<span class="hljs-string">'status'</span>: <span class="hljs-string">'done'</span>}

当装饰器应用于函数 f 上时,它接受 f 作为其参数,返回一个函数 inner ,且将他绑定到变量f上。

示例中我们编写的装饰器 json_output 只接受一个隐式参数——即被装饰的方法,在使用此装饰器时本身看上去是并没有参数的。然而有时候需要让装饰器自身带有一些需要的信息,从而使装饰器可以使用恰当的方式装饰方法。比如上面的例子中,我们想通过向装饰器传入不同的参数来控制输出结果的缩进(indent)和排序(sort)。我们可以这么做:

<span class="hljs-keyword">import</span> json
<span class="hljs-keyword">import</span> functools

<span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword">def</span> <span class="hljs-title">json_output</span><span class="hljs-params">(indent=None, sort_keys=False)</span>:</span>
  <span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword">def</span> <span class="hljs-title">actual_decorator</span><span class="hljs-params">(func)</span>:</span>
    <span class="hljs-decorator">@functools.wraps(func)</span>
    <span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword">def</span> <span class="hljs-title">inner</span><span class="hljs-params">(*args, **kwargs)</span>:</span>
      result = func(*args, **kwargs)
      <span class="hljs-keyword">return</span> json.dumps(result, indent=indent, sort_keys=sort_keys)
    <span class="hljs-keyword">return</span> inner
  <span class="hljs-keyword">return</span> actual_decorator

<span class="hljs-decorator">@json_output(indent=4)</span>
<span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword">def</span> <span class="hljs-title">f</span><span class="hljs-params">()</span>:</span>
  <span class="hljs-keyword">return</span> {<span class="hljs-string">'status'</span>: <span class="hljs-string">'done'</span>}

理解传参的装饰器

初次看起来会觉得比较绕人,因为函数里嵌套了两个函数定义,然而实际上和之前一个版本的区别在于为了接收json序列化的参数多包装了一层,所以

<span class="hljs-decorator">@json_output(indent=4)</span>
<span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword">def</span> <span class="hljs-title">f</span><span class="hljs-params">()</span>:</span>
  <span class="hljs-keyword">return</span> {<span class="hljs-string">'status'</span>: <span class="hljs-string">'done'</span>}

<span class="hljs-comment"># 相当于</span>
<span class="hljs-decorator">@actual_decorator</span>
<span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword">def</span> <span class="hljs-title">f</span><span class="hljs-params">()</span>:</span>
  <span class="hljs-keyword">return</span> {<span class="hljs-string">'status'</span>: <span class="hljs-string">'done'</span>}

这样看起来就会明晰很多。

实际上, 装饰器里的 @ 后接收一个函数,该函数以被装饰的函数(例子中是f)为参数,并且返回一个函数。当需要在装饰函数的同时传入参数的话,那么就需要多包装一层,先传入参数(例子中是 indent=4 )返回一个装饰的函数(例子中是 actual_decorator ), 这个返回的的函数 就跟以前一样接受被装饰的函数(f)作为参数并且返回一个函数作为装饰最后的方法供调用。

传参和不传参的兼容

然而当我们像上面那样定义装饰器时,就不能这样调用:

<span class="hljs-keyword">import</span> json
<span class="hljs-keyword">import</span> functools

<span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword">def</span> <span class="hljs-title">json_output</span><span class="hljs-params">(indent=None, sort_keys=False)</span>:</span>
  <span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword">def</span> <span class="hljs-title">actual_decorator</span><span class="hljs-params">(func)</span>:</span>
    <span class="hljs-decorator">@functools.wraps(func)</span>
    <span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword">def</span> <span class="hljs-title">inner</span><span class="hljs-params">(*args, **kwargs)</span>:</span>
      result = func(*args, **kwargs)
      <span class="hljs-keyword">return</span> json.dumps(result, indent=indent, sort_keys=sort_keys)
    <span class="hljs-keyword">return</span> inner
  <span class="hljs-keyword">return</span> actual_decorator

<span class="hljs-decorator">@json_output</span>
<span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword">def</span> <span class="hljs-title">f</span><span class="hljs-params">()</span>:</span>
  <span class="hljs-keyword">return</span> {<span class="hljs-string">'status'</span>: <span class="hljs-string">'done'</span>}

在实际的项目过程中,有时会出现这样的状况: 一开始写的装饰器时不需要使用时传参数的,后来发现有必要传参数,改好后原来不传参的装饰器不能正常使用了,这是修改原来使用的地方是项痛苦的事情。这时候就需要对装饰器做一个兼容,使它在以下情况都可用:

<span class="hljs-property">@json_output</span>
<span class="hljs-property">@json_output</span>()
<span class="hljs-property">@json_output</span>(indent=<span class="hljs-number">4</span>)

具体做法如下:

<span class="hljs-keyword">import</span> json
<span class="hljs-keyword">import</span> functools

<span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword">def</span> <span class="hljs-title">json_output</span><span class="hljs-params">(decorated_=None, indent=None, sort_keys=False)</span>:</span>
  <span class="hljs-keyword">if</span> decorated_ <span class="hljs-keyword">and</span> (indent <span class="hljs-keyword">or</span> sort_keys):
    <span class="hljs-keyword">raise</span>

  <span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword">def</span> <span class="hljs-title">actual_decorator</span><span class="hljs-params">(func)</span>:</span>
    <span class="hljs-decorator">@functools.wraps(func)</span>
    <span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword">def</span> <span class="hljs-title">inner</span><span class="hljs-params">(*args, **kwargs)</span>:</span>
      result = func(*args, **kwargs)
      <span class="hljs-keyword">return</span> json.dumps(result, indent=indent, sort_keys=sort_keys)
    <span class="hljs-keyword">return</span> inner
  <span class="hljs-keyword">if</span> decorated_:
    <span class="hljs-keyword">return</span> actual_decorator(decorated_)
  <span class="hljs-keyword">else</span>:
    <span class="hljs-keyword">return</span> actual_decorator


<span class="hljs-decorator">@json_output(indent=4)</span>
<span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword">def</span> <span class="hljs-title">f1</span><span class="hljs-params">()</span>:</span>
  <span class="hljs-keyword">return</span> {<span class="hljs-string">'status'</span>: <span class="hljs-string">'done'</span>}

<span class="hljs-decorator">@json_output</span>
<span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword">def</span> <span class="hljs-title">f2</span><span class="hljs-params">()</span>:</span>
  <span class="hljs-keyword">return</span> {<span class="hljs-string">'status'</span>: <span class="hljs-string">'done'</span>}

<span class="hljs-decorator">@json_output()</span>
<span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword">def</span> <span class="hljs-title">f3</span><span class="hljs-params">()</span>:</span>
  <span class="hljs-keyword">return</span> {<span class="hljs-string">'status'</span>: <span class="hljs-string">'done'</span>}

<span class="hljs-keyword">print</span> f1()
<span class="hljs-keyword">print</span> f2()
<span class="hljs-keyword">print</span> f3()

代码中关键的地方在于 json_output 在最后对参数 decorated 进行了判断,有的话证明是不传参调用,那么直接返回 actual_decorator 的调用;没有的话则代表是传参类型的调用(虽然参数可能不存在),那么返回 actual_decorator 。其中有点需要注意, josn_output 的传参需要使用关键字参数,如果像下面这样直接传一个位置参数,那么根据现在的实现会出现错误(因为它会被当成 decorated_ )。

<span class="hljs-decorator">@json_output(4) #错误的使用方法</span>
<span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword">def</span> <span class="hljs-title">f4</span><span class="hljs-params">()</span>:</span>
  <span class="hljs-keyword">return</span> {<span class="hljs-string">'status'</span>: <span class="hljs-string">'done'</span>}
admin
版权声明:本站原创文章,由admin2016-12-23发表,共计2430字。
转载提示:除特殊说明外本站文章皆由CC-4.0协议发布,转载请注明出处。
评论(没有评论)